L’equació de 2n grau en el tractat Kitāb al-Mukhtasar fī hisāb al-jabr wa’l-muqābala (ca. 813)