Materials de la X Jornada didàctica d'ABEAM, Nov'07